PLAN I SADRŽAJ NASTAVNIH ČASOVA TEORIJSKE OBUKE KANDIDATA

Nastava je zasnovana na multi-medijalnim principima i to:

  • power point prezentaciji,
  • animaciji tj. simulaciji saobraćajnih situacija,
  • video prezentaciji u realnim uslovima saobraćaja korišćenjem najsavremenijih nastavnih sredsatava i metoda zemalja zapadne Evrope i sveta u obuci vozača.

Teorijska obuka kandidata sastoji se iz osnovnog i posebnog fonda časova. Osnovni fond časova se sastoji iz 25 časova predavanja i 8 časova vežbi. Posebni fond časova se sastoji iz 5 časova predavanja i 2 časa vežbi. Broj časova po nastavnim temama nije definisan. Sve teme moraju da se izvedu. U ovom planu smo definisali, po nama, optimalan broj časova po tematskim jedinicama za prosečnog kandidata. Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.