fbpx

Priručnik za polaganje vozačkog ispita

Vlasnik autorskih prava priručnika : Privredna komora Auto škole Srbije

Zajednica auto-škola Srbije angažovala je stručnjake iz svoje sredine, koji su uz pomoć i saradnju sa stručnjacima koji se bave obukom i obrazovanjem saobraćajnih kadrova na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, sačinili ovu elektronsku knjigu (Priručnik), koja u 13 tema obrađuje predviđene sadržaje programa obuke vozača motornih vozila svih kategorija.

Plan i sadržaj nastavnih časova teorijske obuke kandidata

Nastava je zasnovana na multi-medijalnim principima i to:

  • power point prezentaciji,
  • animaciji tj. simulaciji saobraćajnih situacija,
  • video prezentaciji u realnim uslovima saobraćaja korišćenjem najsavremenijih nastavnih sredsatava i metoda zemalja zapadne Evrope i sveta u obuci vozača.

Teorijska obuka kandidata sastoji se iz osnovnog i posebnog fonda časova. Osnovni fond časova se sastoji iz 25 časova predavanja i 8 časova vežbi. Posebni fond časova se sastoji iz 5 časova predavanja i 2 časa vežbi. Broj časova po nastavnim temama nije definisan. Sve teme moraju da se izvedu. U ovom planu smo definisali, po nama, optimalan broj časova po tematskim jedinicama za prosečnog kandidata. Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.