Teorijska obuka

Nastava

- - - Nastava se izvodi i u prepodnevnim i u popodnevnim časovima! - - -

Nastavni materijal

 

Nastava je zasnovana na multi-medijalnim principima i to:

 • power point prezentaciji,
 • animaciji tj. simulaciji saobraćajnih situacija,
 • video prezentaciji u realnim uslovima saobraćaja korišćenjem najsavremenijih nastavnih sredstava i metoda zemalja zapadne Evrope i sveta u obuci vozača.

 

Fond časova

 

Teorijska obuka kandidata sastoji se iz osnovnog i posebnog fonda časova. 

Osnovni fond časova se sastoji iz 25 časova predavanja i 8 časova vežbi. 

Posebni fond časova se sastoji iz 5 časova predavanja i 2 časa vežbi. 

Sve teme moraju da se izvedu. U ovom planu smo definisali, po nama, optimalan broj časova po tematskim jedinicama za prosečnog kandidata. 

Čas teorijske obuke kandidata traje 45 minuta, a odmor između časova najmanje 10, a najviše 30 minuta. U toku jednog kalendarskog dana kandidat može imati najviše 3 pojedinačna časa teorijske obuke.

Priručnik za polaganje vozačkog ispita

Vlasnik autorskih prava priručnika : Privredna komora Auto škole Srbije

Zajednica auto-škola Srbije angažovala je stručnjake iz svoje sredine, koji su uz pomoć i saradnju sa stručnjacima koji se bave obukom i obrazovanjem saobraćajnih kadrova na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, sačinili ovu elektronsku knjigu (Priručnik), koja u 13 tema obrađuje predviđene sadržaje programa obuke vozača motornih vozila svih kategorija.

Preuzmi priručnik

Teorijski ispit

O ispitu

 • ispit se polaže na računarima uz video nadzor
 • 45 minuta trajanje ispita
 • Svako pitanje nosi određeni broj poena, a ukupno 100.
 • Za pozitivan ishod na teorijskom ispitu potrebno je da osvojite 85 poena.

 

Kilikom na kvadrat pored ponuđenih odgovora rešavate test.U nekim pitanjima potrebno je označiti više tačnih odgovora. (piše ispod pitanja)
* Na pitanja sa više tačnih odgovora priznaju se samo kompletno rešena pitanja. (ne računa se pola ili trećina)

Na ispit se ne može pristupiti:

 • bez lične karte (pasoš ne može)
 • u kratkim pantalonama, mini suknji, golih ramena, golih leđa ili sa velikim dekolteom
 • kao ni sa uvredljivim natpisima na garderobi

MUP-ova simulacija polaganja teorijskog ispita

Prisupanje i korišćenje ove web stranice omogućeno samo kandidatima koji su već upisani u auto školu i samim tim imaju dodeljen ID broj i lozinku iz auto škole.

PDF Testovi po kategorijama

 

Pogledajte sva ispitna pitanja od kojih se formiraju testovi za polaganje teorijskog ispita.


Kompletno gradivo je podeljeno u sedam oblasti i iz svake oblasti zastupljen je određeni broj pitanja koji će se naći na Vašem testu za polaganje teorijskog ispita za vozače:

 • Pravila saobraćaja
 • Saobraćajna signalizacija
 • Vozači
 • Vozila
 • Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi
 • Posebne mere i ovlašćenja
 • Posledice nepoštovanja propisa

Sva pitanja su javna, odnosno objavljena na sajtu MUP-a.
Preuzeli smo sva pitanja i prilagodili smo ih kandidatima za lakši pristup i vežbu.

Auto škola S&T KUP

Zdravo, hvala što ste posetili naš sajt. Stojimo na raspolaganju za sva pitanja!

Powered by WpChatPlugins
Scroll to Top